Encyklopædi


Shi’isk Encyklopædi/Islamiske termerA  

Adhab al qabr – Straffen i graven

Adhan – Kald til bøn

Ahkam – Bestemmelser fra Koranen eller Sunnah

Akhira – Herefter

Ajal - Betegner det tidspunkt den enkelte dør

Al A'raf – Et sted mellem Paradiset og Helvedet

Alhamdulillah Al Taksigelse tilkommer Allah

Alim – Lærd (Sheikh)

Allah –  ”Guden”

Ahl ul Kitab - ”Bogens folk”. Begreb der bruges om Jøderne og Kristne

Ahlulbayt – ”Hustandsfolk”. Anvendes i Islamisk sammenhæng oftest om Profetens (fvmohf) hustandsfolk

Ajr – ”Belønning”

Akhlaq – Opførsel, morale

Amra bil ma'ruf – at påbyde det gode

Anasheed – Islamiske sange

Ansar – Tilhængere. Indbyggerne i Madinah der konverterede til Islam før Mekkah´s befrielse

Aqida – Troslære, overbevisning

Arsh – Trone. Oftest brugt om Allah´s trone

Ashura – Tiende dag af Muharram (den første måned i islamisk kalender) hvor man sørger over Profetens barnebarn og hans ledsageres martyrdom i byen Karbala

Assalamu Alaikum – Fred være med jer

Astagfirallah - ”Jeg søger tilgivelse hos Allah”

Audubillah - ”Jeg søger tilflugt hos Allah”

Awrah – Dele af kroppen der bør dækkes foran andre end ægtefællen (privat dele)

Ayatollah – Den højest uddannede shiamuslimske retslærd (Faqih)

Ayah/Ayat – Et koran vers/ flere koran vers

B

Badaa – At ændre noget, som er stadfæstet

Baligh/bulough – Betegnelse for en islamisk myndig person

Barakah/Barakat –Velsignelser fra Allah

Barzakh – Skærsilden

Baseej - En islamisk organisation dannet af Imam Khomeini, hvis funktion er at skabe ro og orden i det islamiske samfund, samtidig med at forsvare islamiske værdier, normer og erkendelse.

Bay'ah – Troskabsløfte

Bid´a – Innovation. At opfinde noget nyt til eller fjerne noget fra Islam.

Bismillah - ”I Allahs navn”

Burka – Omfattende islamisk påklædning for kvinden

C

Chador – Persisk klædedragt kvinder tildækker sig med udendørs

D

Dajjal – Personer der vildleder de troende (antikrist)

Dar al Harb – Områder der ikke er Dar al Islam

Dar al Islam – Områder hvor Sharia er udgangspunktet for lov og orden

Da'wa – Et kald på Gud

Dhikr – Ihukommelse

Deen – Troen på Allah

Dua - Bøn

Dunya – Denne verden

E

Eid – Muslimsk helligdag og fest.

Est´ana – Det at anråbe andre end Allah

F

Fard – Et udtryk for hver en muslim pligter ifølge islamisk ret

Fatra – Perioden mellem ud profeter send af Gud

Fatwa – En islamisk lærds erklæring

Faqih – Muslimsk retslærd specielt inde for fiqh

Fiqh – Islamisk retsvidenskab

Furu al Deen – Religionens grene

G

Ghaybah/Ghaib – Okkulation. At være fraværende, ikke til syne

Ghiba – Bagtaleri

Ghusl – Rituel afvaskelse af hele kroppen

H

Hadith – Beretninger og udtalelser af Profeten (sa)

Hajj – Pilgrimsfærd til Mekkah

Haji – En der har gennemført pilgrimsfærden til Mekkah

Hafiz – En person der kan Koranen udenad

Halal – Tilladt og lovligt

Haram- Forbudt og ulovligt

Hawza – Islamisk skole

Hijab – Tildækkelse af det ydre og indre

Hijrah – Profetens (sa) udvandring fra Mekkah til Madinah. Den islamiske kalender opstår

Hujjatul-Islam – I hierarkiet af shiamuslimske retslærde er han lige under Ayatollah

Hur – Jomfru i Paradiset

I

Ibadat – Tilbedelse

Iblis – Koranens betegnelse for Satan eller Djævlen

Iddah – Betegnelse for kvindens venteperiode ved skilsmisse før hun må indgå et nyt ægteskab

Iftar – Måltiden der bryder fasten under Ramadan

Ihram – Pilgrimmes klædedragt

Ijtihad – Opnåelse af status hvor man ikke længere skal følge en retslærd (mujtahid), man bliver her selv en mujtahid

Illah - Gud

´Ilm Al-ghaib – Viden om det useete

Iman – Tro og trosindhold

Imam - Leder

Imamah – Lederskab

Inshallah - ”Om Allah vil”

Islam – Fred, harmoni, hengivelse, underkastelse

Isma – Ufejlbarlighed (En ufejlbarlig person er ma'soom)

Isnad – Beretterkæde. Beretter om Profetens (sa) sunnah

Istakhara – Efter dilemma omkring bestemte anliggende søger man Guds vejledning bl.a. via den hellige Koran

J

Jahanam - Helvede

Jahiliya – Uvishedens era - Tiden før Islam

Janaba – En tilstand af urenhed

Jannah - Paradiset

Jihad – Anstrengelse/bestræbelse. Den store Jihad er arbejdet med sig selv i forhold til udførelsen af Islam og at blive menneske. Den mindre Jihad er hellig krig.

Jinn – En god eller ond dæmon skabt af ild

Juma – Fredag. (Salat al Juma - Fredagsbøn)

K

Kafir - Vantro

Khalifah – Efterfølger, arving, beskytter og forsørger

Khatmiyat – endeligt (Enden)

Khums - Almisse

Khutba – Talen før fredagsbøn, prædiken

L

La´n – Forbandelse, en bøn om at fjerne Guds barmhjertighed på en ond person

M

Madhhab – Islamisk skoleretning

Majlis – Mødested, forsamling

Mahr – Medgift

Mahram – En person man ikke kan giftes med. Håndterer også sagen om Hijab

Makrooh – En handling der er frarådet men hvis udføres medfører ingen straf

Mamluk – Ejendel

Meraj – Profetens (sa) himmelrejser

Marje al Taqlid – En retslærd. Enhver muslim skal vælge en af tidens retslærd at følge i Fiqh anliggender

Masbaha – Kæden med de 33 ”perler” hvorpå man laver tasbeeh

Masira – Sørgeoptog for Imam Hussein (as). Holdes 10. ashura samt 40 dage efter

Masjid – Moske

Mashallah - ”Hvad Allah behager”

Masnun – Betegnelse for det der hviler på Profetens (sa) sunnah

Ma'soom - Ufejlbarlig

Mawla – Herre

Mehrab – Et sted hvor en muslim beder. Betegner også et bestemt sted i en moske hvor fællesbønnen finder sted og hvori imamen plejer at stå for at lede fællesbønnen

Mert – Et stykke klæde som dækker fra hoved til tå

Minbar – Imamens talerstol, prædiken stedet

Mizan – Vægten hvorpå menneskets handlinger opvejes på dommedagen

Mohajer – Immigranterne der sammen med Profeten (sa) flygtede fra Mekkah til Madinah

Muazin – Personen der kalder til bøn fra minareterne

Mu´allem - Lærer

Mubah – En handling, der hverken er forbudt eller anbefalet. Ligegyldig handling

Mujahid – En der deltager i hellig krig

Mujtahid – En retslærd, der ikke bliver fuldt, men besidder kvalifikationerne til at drive ijtihad

Mullah - Sheikh

Munafiq – En person der gemmer sin vantro mens han udfører islamisk religiøse handlinger, en hykler

Mu’min/mu’mina – Troende (m)/(f)

Murtad – En person, der tidligere var muslim men nu afviser Islam med ord og handling

Musalla – Et rum indrettet til bøn eller bedetæppe

Mushrik – En polyteist

Muslim – En der underkaster sig Allah. Tilhænger af Islam

Mustahab – Anbefalet handling der giver belønning hvis udføres og ikke har straf hvis det ikke udføre

Muta’a – Midlertidigt ægteskab

N

Nabi – Profet

Nadhir – En der advarer

Naar – Ild. Forstås i islamisk terminologi som Helvedets ild

Najasat/najis –urenheder

Nazr – At lave pagt med Allah. Hvis det ønskede opnås, udføres en god handling til gengæld

Nikkah – Islamisk ægteskab

Niqab – Islamisk påklædning, der dækker ansigtet for kvinden

Niyyah - Intention

Nubuwwah - Profetskab

Q

Qadah – Skæbne

Qadi – En islamisk dommer

Qa'im – Lederen. Tidens leder er Imam Mahdi (aj)

Qibla – Bøn retningen mod Mekkah

Qiyamah – Dommens dag

Qurban – En hver handling der bringer en nærmere Allah, en ofring i form af dyr eller lign.

R

Rasool – Sendebud

Risala – Budskab

S

Salah/salat - Bøn/Bønner

Salawat – At sende velsignelser over Profeten og hans familie: Allahumma Sali ala Muhammad wa ale Muhammad

Sawm - Faste

Sayyed – Efterkommere af Profeten (sa) eller hans Ahlulbayt (as)

Sha´aer Husseinya – Imam Hussein ceremonier

Shafa'a - Forbøn

Sahaba – Profetens (sa) ledsagere

Shahada – Trosbekendelsen

Shaheed – Martyr

Sharia – Islamisk retssystem

Sheikh - Imam

Shirk - Polyteisme

Subhanallah - ”Al lovprisning tilkommer Allah”

Sunnah – Profetens (sa) sædvane

Surah/surat – Kapitel/Kapitler i Koranen

T

Tabligh – At udbrede Islam

Tafsir – Fortolkning af Koranen

Tahara – Rituel renselse

Tahrif – Ændre eller forfalske

Takbeer – At udbryde ”Allahu Akbar” ”Allah er størst/mægtigst”

Takfir – At erklære andre for vantro

Talaq – Skilsmisse

Tanzil – Nedsending af Koranen

Taqiyah – At lyve med situationer med frygt, fare eller skade

Tasbeeh – Rosenkrans, Ihukommelse

Tajwid – At læse Koranen med korrekt udtale

Taqlid – At efterligne

Tawassul – At bruge noget til at tilnærme sig Allah.

Tawba – At angre

Tawheed – At bekende Guds enhed

Thawab – Velsignelsesbelønning

Turba – Det stykke ler panden hviler på i sujjud under bønnen

U

Ummah – Det islamiske samfund

Usool ul-Deen – Religionens rødder

W

Wajib – Påbudt, obligatorisk

Wakeel – En lærds højre hånd

Wali – Beskytter, værge, ven

Wilayah – Formyndeskab, værner m.m.

Wudhu – Rituel afvaskning før bøn

Z

Zakat – Islamisk Skat

Zeenat – Udsmykning

Zina  Utugt

Ziyarat – Religiøs pilgrimsrejse til Imamerne

Zohd – at holde sig fra de materielle nydelser
 

Glossar

Der kan forekomme forkortelser på hjemmesiden, som kan gøre det sværere at forstå. Forkortelserne er listet her fulgt af en forklaring.

Fvmh: Fred være med ham/hende

Fvmhohf: Fred være med ham (Muhammad) og hans familie

Fvmd: Fred være med dem

AJ: A’jil faraja’um – Må Allah tilskynde hans (Imam Mahdi) ankomst

SWT: Sub’hana wa Ta’ala - Ophøjet være Han


 

Share