Imam Mahdi (aj)

Imam Al-Mahdi (aj)

Imam Al-Mahdi (aj), hvis navn er Muhammad Al-Hadi, blev født d. 15. Shabaan i året 255. E.H. eller år 869 e.Kr. Imam Mahdi bliver i Islam anset for værende den sidste Imam i rækken af tolv Imamer, hvor hans fader Imam Hassan Askari (fvmh) var den ellevte Imam. Imam Mahdi’s forældre var af så stor betydning i Islams historie, at vi har valgt kort at beskrive deres prominente personligheder her.

Den ellevte Imam i Imamaten er Imam Hassan Askari (fvmh). På samme vis som de andre imamer, var han kilden til kontemplation og opvågenhed af den Islamiske verden, og den som ledte folket tættere til Allah (swt)[1]. Ifølge historikere og biografi-skrivere var Imam Hassan Askari (fvmh) den største personlighed i Islam i sin tid og levede samtidig med en undertrykkende Abbasid regent, hvis regler var baseret på uretfærdighed samtidigt med at folkets rettigheder blev trampet på. Imam Hassan Askari (fvmh) døde da Imam Mahdi (aj) var blot 5 år gammel. Dette betød derfor, at Imamaten hermed blev overdraget til unge Mahdi (aj).[2]

Slægtshistorien af Imam Mahdis (aj) respekterede moder kan spores tilbage til de store romerske personligheder på basis af traditioner og historikernes utvetydige udtalelser. Imam Mahdi’s moder, Frue Narjis Khatoon, var datter af Yusha, hvis slægtshistorie går tilbage til Cesar af Rom. På samme måde kan Narjis’ moders afstamning spores til Simon, efterfølger og en af Profet Isa’s (Jesus) ledsagere. Denne ærbare kvinde er en af de bedste kvinder blandt muslimerne vurderet på sin renhed, tro og anstændighed, og desuden var moder af den største reformerer i menneskelig historie efter hans noble forfædre gennem historien. Dette alene understreger Frue Narjis’ vigtighed fra en værdig og ærbar synsvinkel.

Trods det faktum, at Imam Hassan Askari (fvmh) selv var i besiddelse af perfekte og dydige egenskaber, plejede han at vise ypperst respekt til denne Frue. På samme måde respekterede Imamens tante Frue Narjis, da Imamen fortalte hende, at den Afventede Imam ville blive født af hende.

 

Imam Mahdi’s Okkultation

I år 329 e.Kr. var den unge Imam nødsaget til at gå i okkultation i ca. 70 år, men vendte derefter tilbage. Medens han var i den mindre okkultation, udvalgte han fire repræsentanter til at optræde som stedfortrædere og tage sig af hans affærer. Disse fire repræsentanter var stedfortrædere en efter en, og aldrig på samme tid, dvs. Imamen selv havde udpeget én enkelt stedfortræder til hver sin tid. Samme år som han vendte tilbage, var han nødsaget til at gå i okkultation igen, denne kaldes for den store okkultation , grundet politiske og samfundsmæssige problemer. Disse vil vi inshallah vende tilbage til.

Det er en forudsætning, at Profeterne gennem tiderne har udnævnt den næste Profet, samt Profeten, der har ledet før dem selv. Dvs. Jesus (fvmh) udnævnte under sit profetskab, at der ville komme en sidste profet – Profeten Muhammad (fvmhohf), og han selv bekræftede, at han var kommet som den sidste Profet sendt af Gud, og at der ingen Profeter ville komme efter ham. Dog har Profeten Muhammad nævnt Ahl ul Bayt, som han efterlod sammen med Koranen som to vægtige ting til muslimerne. Imamat doktrinen består i, at acceptere de tolv imamer efter Profeten, og den sidste Imam var af væsentlig betydning for muslimerne og denne verden. Profeten Muhammad (fvmhohf) har udtalt om den sidste Imam således:

”Verden vil ikke have en ende førend en mand fra min familie (Ahl ul bayt), kaldt al-Mahdi, kommer til syne for at regere i mit samfund.” (Bihar al-anwaar, bind 51, side 75)[3]

 

Hvem udover Imam Mahdi er i okkultation?

Der er nok flere derude der vil grine af Islam på grund af deres uvidenhed omkring islam. Så er der muslimer der vil grine af Shia Islam af samme grund. Derfor er det nødvendigt at fortælle folk om respekt og forståelse på tværs af religion og skoleretning. Hvis man bliver spurgt hvordan det kan give mening at tro på en Imam der er i okkultation og skjul, er svaret meget simpelt.

Inden man svarer er det dog vigtigt, at vide hvad svaret vil gavne? Vil mobningen få en ende? Vil Shia udrensningen i Pakistan, Afghanistan, Irak og andre steder stoppe? Højst sandsynlig ikke med det samme men man vil dog kunne fjerne fordomme som kan ebbe vej for et højere intellektuelt plan i de forskellige primitive samfund indenfor forskellige nationer.

Vi ved, at Jesus ikke blev korsfæstet:

” … Vi har dræbt Isa sønnen af Maria, Guds profet. De dræbte ham ikke, ej korsfæstede de ham…” [Koranen 4:157]

Da Jesus som profet stadig er i live og vil vende tilbage for at genoprette retfærdighed og medmenneskelighed, er der mulighed for at Gud også kan lade andre være i okkultation. Imam Mahdis okkultation er endda mindre end denne profets.

Udover dette er der flere eksempler, men for at gøre det kort og godt, nævner vi blot en enkel episode mere.

”De forblev i grotten 300 år…” [Koranen 18:25]

Der er ingen tvivl om, at disse folk, der bliver omtalt i Sura Kahf hverken har været profeter eller Imamer. Disse folk har blot været almindelige mennesker, som Gud har gemt og ladet være i skjul og okkultation i over 300 år.  Når denne episode er beskrevet i Koranen med Guds ord, hvorfor kan Imam Mahdi på samme vis ikke være i okkultation?

Yderligere inden vi runder af, er det bevist at videnskaben og teknologien er så langt fremme, at hvis man er på den rigtige diæt og har et godt ernæringsskema og dagligdagsskema, kan man sagtens forlænge livet. De fleste af vores lærde lever et liv vel over de 80-90 år. Selv medierne har fortalt at religiøse mennesker lever længere. Alt dette er mere end nok bevis for, at vi sagtens og uden tvivl kan have en Imam der er i okkultation.

Det vildeste er, at ingen tvivler på at Allah kan lade en hund være gemt og i okkultation i flere år men når der er tale om en Imam – Imam Mahdi, så begynder tvivlen at starte med at lade en betvivle på Guds magt og vilje.”… Medens deres hund lå udstrakt med sine poter ved indgangen…”  [Koranen 18:17]

Årsager bag nødvendigheden for en okkultation

Selvom debatten er lang vil vi prøve på, at give et kort overblik over hvorfor Gud gjorde en okkultation nødvendig. Mange vil pege fingre og sige at en Imam, der gemmer sig, ikke er rigtig klog. Heldigvis ved vise sind, at Gud aldrig handler uden vished.

For at forstå nødvendigheden, er det vigtigt at se på de omstændighederne Imam Mahdi og hans fader – Imam Hassan Askari levede under. Vi ved at faktum er, at alle tidligere Imamer opnåede martyrdom enten via sværdet eller dødelige gift. Kalifferne vidste, at den største trussel mod deres diktatur og regime var menneskelige værdier og retfærdighed, som enhver af de 12 Imamer var et eksemplarisk bevis på. Retfærdigheden og medmenneskeligheden i 12 levende skikkelser. Hvis der ikke var intern krig blandt kalifferne eller anden ting at tage sig af, har deres essentielle fokus været følgende; hvordan man skulle få gjort Imamerne til ens allierede eller gøre dem tavse. Det er bl.a. derfor, at man ikke kunne se på Imam Mahdis moder, Frue Narjis, at hun var højgravid kort før hendes fødsel.

Tyrannerne vidste, at der ville komme en Imam, hvis magt og styre ikke ville have en lighed. Denne Imam ville udrense jorden for tyranni, diktatur, uretfærdighed, amoraliteter m.m. Dette gik selvklart imod kaliffernes selviske ønsker – hvorfor give slip på den bekvemmelighed og magt, prompt og pragt?

Når man studerer Imam Hassan Askari og de tidligere Imamers liv, går det op for én, at de næsten altid har været under nøje opsyn af tidernes tyranner.

Imam Mahdi blev af disse grunde født i skjul og tog af sted i den mindre okkultation af flere vigtige årsager. Den første var for at beskyttes fra drab, da tyrannerne mere end gerne ville have ham afskaffet. Den anden årsag er, at han ikke ville være nødsaget til at bukke sig under for nogen form for tyranni eller afgive troskab til en tyran. På den måde undgik han at være umenneskelige væsener lydig eller indgå fredsaftaler med disse folk.

Livet er en test og okkultationen er på samme vis en test, som vil adskille de troende fra de, som blot påstår at de er troende. De, der i deres tro er svage, vil med det samme falde og opgive. Der vil være hjerter, som vil være tvivlsomme mht. Imamen, hans ankomst, Gud og Islam i det hele taget. Hvis man skal kæmpe mod tyranni, diktatur og lign., skal man have en hær af trofaste, oprigtige og loyale folk. De skal kunne bestå denne test.

 

Muslimers pligt under Imamens Okkultation

Med tilladelse fra Gud, vil han vende tilbage fra sin okkultation, og fylde jorden - hvor uretfærdig og tyranni længe har hersket, med fred og retfærdighed. Kun Gud kender til det nøjagtige tidspunkt for hans tilbagevenden, ingen andre har kendskab til dette tidspunkt. Lige så længe, som Imam Al-Mahdi (aj) er i okkultation, befinder muslimerne sig i en venteperiode.

De fleste undrer sig nok og spørger; nu hvor uretfærdighed, undertrykkelse, vantro og materialisme har spredt sig og hersker verden over, hvorfor dukker den lovede Mahdi (aj) ikke op, således at han kan sætte alt dette til en ende? Svaret ligger i mennesket – mennesket har simpelthen ikke forberedt sig nok til modtagelsen af hans ankomst. En af de mest grundlæggende forudsætninger for dets succes, er at mennesket skal føle et behov for at påbegynde en revolution, og skal derudover være psykisk klar til at træde til og støtte det. I modsat fald kan revolutionen gå et nederlag i møde.

Profeten (fvmhohf) sagde: ”Den bedste tilbedelse er, at vente på frelseren.” Denne venteperiode, som muslimerne i øjeblikket befinder sig i, betyder dog ikke, at man passivt venter på, at han ankommer når som helst og frelser mennesket. Tværtimod har mennesket pligt til, at arbejde både mentalt og praktisk for at forberede hans ankomst. Som nævnt tidligere, vil denne forberedelse adskille de troende fra de ikke troende.

Afslutningsvist gives et smukt digt er skrevet af Ayatollah Dastghaib:

Vores synder rammer ham som pile

Når han eksaminerer skriftruller af vore gerninger

Græder han over vores synder

Dette er dedikeret

Til den samme Ufejlbarlige Personlighed

Må Allah tilskynde hans Tilbagevenden[1]Swt er en forkortelse af det arabiske Subhana wa Ta’ala som oversat på danske betyder Ophøjet og Velsignet er Han

[2]For mere om dette emne, jf. afsnittet Kan en fem-årig blive Imam?

[3] Denne sædvane (beretning) er rapporteret I majoriteten af sunni kilder. Se også Ithbat al-hudat bind 1, side 9.

Share

Add comment


Security code
Refresh